Photography Portfolio - 27

#18 Serengeti  - baby hippo yawning

The image #18 Serengeti - baby hippo yawning was posted online on the 18 November 2018.